Voorwaarden Ondernemer

Ondernemer
Een ondernemer heeft een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, neemt aan het maatschappelijk verkeer deel en heeft het oogmerk om winst te behalen, wat redelijkerwijs ook te verwachten moet zijn. Of sprake is van ondernemerschap, hangt van de feitelijke omstandigheden af. Er wordt gekeken naar de onderstaande factoren: 

 • aantal opdrachtgevers (minimaal 3);
 • duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden;
 • grootte van de omzet;
 • omvang van de investeringen;
 • bekendheid naar buiten;
 • het lopen van debiteurenrisico;
 • aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming.

Sinds de wijzigingen in de Wet op de Kinderopvang per 1 januari 2010 vragen veel gastouders zich af of ze nog wel als ondernemer aangemerkt kunnen worden nu de gastouderbureaus de inning bij de vraagouders en uitbetaling aan de gastouders verzorgen. Dat is nog steeds het geval aangezien de ondernemer nog steeds debiteurenrisico loopt. De Belastingdienst heeft hier overigens een mededeling over gedaan.

Fiscale faciliteiten
Gastouders die als ondernemer werkzaam zijn en bovendien minstens 1.225 uur per jaar bezig zijn met hun werkzaamheden, kunnen optimaal van fiscale faciliteiten gebruik maken.

 • Zelfstandigenaftrek;
 • Startersaftrek;
 • Meewerkaftrek;
 • Investeringsaftrek;
 • Dotatie oudedagsreserve;
 • MKB-vrijstelling.

Bent u wel ondernemer maar voldoet u niet aan het urencriterium (bijvoorbeeld in het startjaar), dan kunt u wel van de investeringsaftrek en mkb-vrijstelling gebruik maken.

Daarnaast bestaat de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid die, onder voorwaarden, in de plaats kan komen voor de zelfstandigen- en startersaftrek indien niet aan het urencriterium van 1.225 uur maar wel aan het urencriterium van 800 uur wordt voldaan.

Inkomstenbelasting:
Indien inkomstenbelasting verschuldigd is, zal veelal aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag opgelegd worden.

Over de verschuldigde inkomstenbelasting wordt naderhand rente in rekening gebracht. Eventuele wijzigingen in het te verwachte resultaat kunnen altijd tussentijds (via ons) doorgegeven worden aan de Belastingdienst om te voorkomen dat er achteraf onnodig belasting inclusief rente betaald moet worden.

Zolang nog geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting is opgelegd maar wel verwacht wordt dat inkomstenbelasting verschuldigd is, is het verstandig om dit geld te reserveren.

Na het indienen van de aangifte zal veelal een nadere voorlopige aanslag worden opgelegd conform de aangifte. Pas na verloop van tijd zal de definitieve aanslag worden opgelegd. Indien de inspecteur niet van de aangifte afwijkt, is deze aanslag vaak nihil omdat alle bedragen reeds zijn afgedragen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet:
Naast de inkomstenbelasting, zijn ondernemers ook inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. Deze bedraagt 4,85% (2015) van de winst uit onderneming. Voor wat betreft het opleggen van voorlopige aanslagen en rente, geldt hetzelfde als vermeld bij Inkomstenbelasting.

BTW vrijstelling:
Gastouders die werken via tussenkomst van een gastouderbureau, welke is geregistreerd door de gemeente op grond van de Wet op de Kinderopvang, zijn vrijgesteld van btw. Indien u zelf een factuur maakt (meestal doet het gastouderbureau dit), dient u op de factuur te vermelden dat de omzet vrijgesteld is. Bovendien mag u geen btw op uw inkopen (voorbelasting) verrekenen. Let wel op dat alle omzet tot stand komt via tussenkomst van een gastouderbureau, anders zal over dat deel van de omzet wel btw berekend en afgedragen moeten worden.

Toeslag kinderopvang:
Indien kinderen worden opgevangen zonder tussenkomst van een gastouderbureau dat geregistreerd is door de gemeente op grond van de Wet op de Kinderopvang, hebben vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag. Het is dus voor u als gastouder van belang dat u werkt via een geregistreerd gastouderbureau zodat u zelf maar ook uw klanten hier maximaal financieel voordeel mee kunnen behalen.

Reacties zijn gesloten.