Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan C.H. Belksma, handelend onder Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften, gevestigd te Haarlem, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2.    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
– het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke en/of algemeen juridische aard,
– het verzorgen van fiscale aangiften,
– het behandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden,
– het optreden als gemachtigde in fiscale procedures.
Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals deze uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdracht alsmede ook de daarmee rechtstreeks of  logischerwijze samenhangende werkzaamheden.
3.    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 2 genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.    Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1.    De verplichtingen van de opdrachtnemer vangen eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2.    Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen, zulks onverminderd het bepaalde sub C.1.
3.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.    Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van opdrachtnemer dergelijke bescheiden in ontvangst te nemen tegen ondertekening van een ontvangstbewijs, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is kosten van opslag bij opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd kosten die gemoeid zijn met het retourneren van de bescheiden bij opdrachtgever in rekening te brengen.

E. UITVOERING OPDRACHT

1.    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
3.    Indien door opdrachtnemer werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als bedoeld in artikel A.2 van deze voorwaarden, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1.    Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, de rechter of bevoegde autoriteiten hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2.    Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
3.    Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.    Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.    Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3.    Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
4.    Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden, hoe ook genaamd, indien opdrachtgever in strijd met voormelde verplichtingen heeft gehandeld.

H. OVERMACHT

1.    Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2.    Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich gedurende 2 achtereenvolgende maanden heeft voorgedaan, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, waarbij opdrachtgever gehouden blijft zijn reeds bestaande verplichtingen onverminderd na te komen.

I. HONORARIUM

1.    Opdrachtnemer heeft zowel vóór de aanvang van de werkzaamheden als tussentijds het recht een naar redelijkheid te bepalen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te verlangen dan wel het stellen van genoegzame zekerheid voor betaling daarvan, waarbij opdrachtnemer gerechtigd is de aanvang van de werkzaamheden c.q. het verrichten van verdere werkzaamheden op te schorten totdat betaling van het verlangde voorschot c.q. het stellen van zekerheid is gevolgd.
2.    Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer ten tijde van de verrichting van de werkzaamheden en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3.    Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, zulks ter keuze van opdrachtnemer.

J. BETALING

1.    Betaling door opdrachtgever van factuurbedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlands wettig betaalmiddel, ten kantore van opdrachtnemer of door bijschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- en/of girorekening, zulks zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
2.    Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
3.    Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
4.    In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk, ieder voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. In geval de opdracht in hoedanigheid of namens een ander is gegeven, staat opdrachtgever in voor zijn bevoegdheid daartoe en is opdrachtgever evenzeer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. RECLAME

1.    Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2.    Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.    Bij gebreke van een tijdige schriftelijke reclame moet opdrachtnemer worden geacht volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

L. AANSPRAKELIJKHEID

1.    Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert.
2.    Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3.    Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
4.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
6.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onterechte MOT-meldingen.

M. Opzegging

1.    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
2.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3.    Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij, indien daarom wordt gevraagd gehouden opdrachtgever mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen, mits de opdrachtgever geheel en al aan al zijn op dat moment bestaande verplichtingen heeft voldaan.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, zulks tenzij dwingend rechtelijke voorschriften een andere bevoegde rechter aanwijzen dan wel opdrachtnemer verkiest een andere bevoegde rechter te adiëren.

Reacties zijn gesloten.