Privacy Statement

PRIVACYSTATEMENT
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften, gevestigd te Haarlem, aan de
Voorhelmstraat 25 -205, waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij
persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Belksma Boekhoudingen &
Belastingaangiften neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming
van persoonsgegevens in acht.

Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Belksma
Boekhoudingen & Belastingaangiften persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens
worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan dit privacy statement
vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften bewaard gegevens van;
Opdrachtgevers en mogelijke gezinsleden;
Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Belksma Boekhoudingen &
Belastingaangiften;

Persoonsgegevens van klanten worden door Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Doen fiscale aangiften,
Opstellen salarisspecificaties en jaaropgaven,
Aanvragen toeslagen,
Communicatie,
Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Burgerlijk staat;
Adres;
BSN nummer;
N.A.W. gegevens fiscale partner, geboortedatum + BSN nummer;
N.A.W. gegevens kinderen, geboortedatum + BSN nummer.

De voornoemde gegevens worden door Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de wettelijk fiscale
bewaartermijn in fiscale zaken.

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften
gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar
alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de
andere verwerkingsdoeleinden. Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften neemt daarbij
te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht. De gegevens die u aan ons geeft
kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.

Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften geeft nooit persoonsgegevens door aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maakt Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Belksma
Boekhoudingen & Belastingaangiften de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Belksma
Boekhoudingen & Belastingaangiften opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen
die gevestigd zijn buiten de EU. Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften verwerkt
enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking. Zo heeft Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften hanteert een gebruikersnaam- en
wachtwoordbeleid op al de systemen;
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften maakt back-ups van de persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten ;
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften test en evalueert regelmatig de maatregelen;
De medewerkers van Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften zijn geïnformeerd over
het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en
om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de
verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens geven.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens
te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw
onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit
privacystatement, worden hierbij weer in acht worden genomen.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke
vertraging te verwijderen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder
onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u
uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere
rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid
van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het
gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw
persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer
nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Belksma
Boekhoudingen & Belastingaangiften uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw
persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke
op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt
opgeheven.

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt
verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven.
Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van
de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.
U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet
meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw
persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften
via emailadres: info@belksma.info
Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is
beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens
hiervan op de hoogte.

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde
in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van
de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e&mail te sturen aan
Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften via emailadres: info@belksma.info.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de
bescherming van persoonsgegevens.

Belksma Boekhoudingen & Belastingaangiften mag dit privacystatement wijzigen.
Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets
verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacystatement op de website
raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

De verwerkingsverantwoordelijke is mevrouw C.H. Belksma, te bereiken via emailadres
info@belksma.info of via telefoonnummer 023 – 5219305.

Haarlem, 25 mei 2018

Reacties zijn gesloten.